AdriaanK

Magisch Realisme in Zierikzee.

Magic Realism in Zierikzee.

 

Zie jezelf

Dit is de Gasthuiskerk in Zierikzee met De Beuze als 17e-eeuwse  markthal. Ad vindt dat de mensen, eens beter naar zichzelf zouden moeten kijken. Hij heeft geschilderd dat je vanuit De Beuze naar De Beuze kijkt.

olieverf op doek, in houten lijst

Prijs op aanvraag.


See yourself

This is the Gasthuiskerk in Zierikzee with De Beuze as the 17th-century market hall. Ad thinks that people should take a closer look at themselves. He painted that you look at De Beuze from De Beuze.

oil on canvas, in wooden frame

57 x 67 cm

Price on request.

Landingsplaats

Als je denkt dat je alles voor elkaar hebt, dat je leven in evenwicht is, dan kan dat ineens verstoord worden. Als een vogel op je stok landt bijvoorbeeld.

olieverf op doek, in houten lijst


Prijs op aanvraag.


Landing place

If you think you have everything done, that your life is in balance, then that can suddenly be disrupted. For example, if a bird lands on your perch.

oil on canvas, in wooden frame

81 x 66 cm

Price on request.

Nachtvlinder

Op de hoek Meelstraat - Maarstraat in Zierikzee staat ze te roken in de nacht, met haar zonnebril op.

olieverf op paneel, op witte achtergrond, in houten lijst

Prijs op aanvraag.Moth

On the corner of Meelstraat - Maarstraat in Zierikzee, she is smoking in the night, wearing her sunglasses.

oil paint on panel, on white background, in wooden frame

60 x 45 cm

Price on request.

God van de zee

Neptunis, 'de god van de zee' staat op de torenspits van het Stadhuismuseum van Zierikzee' al heel lang. De schilder heeft deze afgebeeld als een willoze god, die niet anders kan dan met alle winden mee draaien.

olieverf op paneel, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


God of the sea

Neptunis, 'the god of the sea' has been standing on the spire of the Town Hall Museum of Zierikzee for a long time. The painter has depicted it as a willless god, who cannot help but turn with all winds.

oil paint on panel, in wooden frame

50 x 50 cm

Price on request.

Dijkbewaking

Dit is een fantasie, een droom die de schilder al als jongen had. Op de radio hoorde hij dat er beperkte dijkbewaking was ingesteld.

olieverf op paneel, in houten lijst
VERKOCHT


Dike monitoring

This is a fantasy, a dream that the painter already had as a boy. He heard on the radio that limited dyke monitoring had been set.

oil paint on panel, in wooden frame

50 x 50 cm

SOLD

Lange trein

Deze mensen moet lang op deze trein wachten. Dat komt omdat ze altijd zo veel nodig hebben. Dat moet allemaal aangevoerd worden. De mensen wachten dus op zichzelf.

olieverf op doek, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


Long train

These people have to wait a long time for this train. That's because they always need so much. All of that must be argued. So people are waiting for themselves.

oil on canvas, in wooden frame

46 x 86 cm

Price on request.

Streetdans


Dit is de Bagijnestraat in Zierikzee. Ad heeft daar gewoond en een gelukkige jeugd gehad. Geluk is goed te zien bij deze dansende mensen.

olieverf op paneel, in houten lijst

Prijs op aanvraag.


Street dance

This is the Bagijnestraat in Zierikzee. Ad has lived there and had a happy childhood. Happiness is clearly visible with these dancing people.

oil paint on panel, in wooden frame


50 x 50 cm

Price on request.

Vertrek van de Pumper

VERKOCHT

 

Departure of the Pumper

SOLD

Stenen echo

Dit schilderij gaat over ijdelheid. Het vrouwtje met de parasol heeft standbeelden van zichzelf laten maken, terwijl ze haar huis en stoep heeft verwaarloosd.

olieverf op doek, in houten lijst
Prijs op aanvraag.

 

Stone echo

This painting is about vanity. The female with the umbrella has had statues made of herself, while she has neglected her house and sidewalk.

oil on canvas, in wooden frame

59 x 79 cm

Price on request.

Do not inhale

Dreiging en cynisme zijn veel voorkomende aspecten in het werk van Ad de Keijzer. Toegegeven, 'Do not inhale' is een donker schilderij. Het is de vraag waar de bus heen zal gaan… Als de bus al komt.

De man heeft een schilderij in zijn hand, waarop de lucht nog blauw is, hoop dat dit duidelijk is. Een gothic meisje heeft haar mondkapje tegen de rook even afgedaan om te kunnen roken.

olieverf op paneel, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


Do not inhale

Threat and cynicism are common aspects in the work of Ad de Keijzer. Admittedly, 'Do not inhale' is a dark painting. The question is where the bus will go ... If the bus is already coming.
The man has a painting in his hand, on which the sky is still blue, hope this is clear. A gothic girl took her mouth cap off the smoke to be able to smoke.

oil paint on panel, in wooden frame

68 x 128 cm

Price on request.

Blue Lady

Verval trekt Ad aan, daar waar het 'schuurt'. Creatief uitdossen zoals bij punk ook. Ad is van dit schilderij gaan houden; het Pygmalion-effect zoals hij dat noemt, naar de beeldhouwer Pygmalion uit de Griekse mythologie.

olieverf op doek, op verzoek met lijst

Prijs op aanvraag.

 

Blue lady

Decay attracts Ad, where it 'sands'. Creative creature like punk too. Ad has come to love this painting; the Pygmalion effect as he calls it, after the sculptor Pygmalion from Greek mythology.
oil on canvas, on request with frame

76 x 106 cm

Price on request.

Dans macaber

Je denkt dat je in de armen van een mooie man bent gevallen, maar je beseft niet dat je in gevaar bent. Het gaat over de kwetsbaarheid van het leven, je kun ineens weg zijn. De inspiratie kwam van een liedje van Herman van Veen. Het leven is een tango met de dood. 
De huizen in het gras staan in een straat in Arras, Frankrijk.

olieverf op doek, in houten lijst

Prijs op aanvraag.


Dance macabre

You think that you have fallen into the arms of a beautiful man, but you do not realize that you are in danger. It's about the vulnerability of life, you can suddenly be gone. The inspiration came from a song by Herman van Veen. Life is a tango with death.
The houses in the grass stand in a street in Arras, France.

oil on canvas, in wooden frame

71 x 103 cm

Price on request.

Lepelaars

Zebravink

IJsvogel

Vlaamse gaai

olieverf op paneel, in houten lijst

Spoonbills

Zebra Finch

Kingfisher

Jay

oil paint on panel, in wooden frame

27 x 27 cm

Prijs op aanvraag.

Price on request.

Andere toegang
olieverf op paneel, in houten lijst

Prijs op aanvraag.


Other access
oil paint on panel, in wooden frame

90 x 55 cm

Price on request.

Shit

olieverf op doek, in houten lijst

Prijs op aanvraag.


Shit
oil on canvas, in wooden frame

45 x 75 cm

Price on request.

In wankel evenwicht
olieverf op doek, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


In unstable balance
oil on canvas, in wooden frame

105 x 105 cm

Price on request.

De zee heeft straf verdiend

olieverf op paneel, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


The sea has earned punishment
oil paint on panel, in wooden frame

73 x 130 cm

Price on request.

De bezoekers
olieverf op paneel, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


The visitors
oil paint on panel, in wooden frame

70 x 40 cm

Price on request.

Ballerina

olieverf op doek, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


Ballerina
oil on canvas, in wooden frame

75 x 55 cm

Price on request.

Zomer

olieverf op paneel, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


Summer
oil paint on panel, in wooden frame

55 x 85 cm

Price on request.

Groene zee

olieverf op canvasboard, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


Green sea
oil on canvas board, in wooden frame

65 x 55 cm

Price on request.

De dreiging

olieverf op paneel, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


The threat

oil paint on panel, in wooden frame

75 x 55 cm

Price on request.

In afwachting

olieverf op doek, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


Pending
oil on canvas, in wooden frame

35 x 45 cm

Price on request.

Aardoffer

olieverf op paneel, in houten lijst
Prijs op aanvraag.


Earth offering
oil paint on panel, in wooden frame

80 x 130 cm

Price on request.

AdriaanK, de schuilnaam van Ad de Keijzer. Hij werkt en woont al zijn leven lang in Zierikzee. En daar put hij zijn inspiratie uit: Schouwen-Duiveland en vooral Zierikzee. In veel van zijn voorstellingen komt het eiland en de stad voor, vaak met een boodschap of een verhaal.

Ad: "Ik ben in 1954 in Zierikzee geboren en daar woon ik nog steeds. Als kind kon ik vrij aardig tekenen, ik kon er de fantasie in kwijt. Schilderijen vond ik fascinerend, om met verf mensen en beelden te voorschijn te toveren. In 1972 maakte ik kennis met het werk van Carel Willink. Hij schilderde een vreemde stille wereld, met zware luchten en eenzame beelden.

Later ontdekte ik de Belgische schilder Paul Delvaux met de vreemde dromerige vrouwen en skeletten. Dat werk sprak mij beide erg aan; het zouden mij inspiratiebronnen blijven.

In het begin van de jaren negentig ben ik gaan schilderen. Dat heb ik mijzelf geleerd, ik ben dus autodidact. Steeds weer proberen dingen te verbeteren.

Ik schilderde in de éénlaags stijl, wat vrij moeilijk is; alles moet in één keer goed zijn.
Eerst maakte ik een tekening, om er daarna overheen te schilderen. Ik had altijd maar één schilderij onderhanden. Was deze klaar dan, begon ik aan de volgende.

Na een periode van drie jaar waarin ik mijn woning heb verbouwd, was alle ambitie en inspiratie weg.

Via een collegaschilder kwam ik bij Sil van Mil terecht, waar ik acht maanden les heb gehad. Sindsdien schilder ik in een gelaagde techniek, en meestal aan vijf schilderijen tegelijk.

Wat anderen in mijn schilderijen zien is soms niet wat ik er mee bedoeld heb, maar daar heb ik geen bezwaar tegen; ieder moet maar zien wat hij of zij vindt."

 

AdriaanK, the pseudonym of Ad de Keijzer. He works and lives all his life in Zierikzee. And that's where he gets his inspiration: Schouwen-Duiveland and especially Zierikzee. In many of his performances the island and the city appear, often with a message or a story.

Ad: "I was born in Zierikzee in 1954 and I still live there. As a child I was able to draw quite nicely, I could lose the fantasy in it. I found paintings fascinating, to conjure up people and images with paint. In 1972 I was introduced to the work of Carel Willink. He painted a strange silent world, with heavy skies and lonely images.

Later I discovered the Belgian painter Paul Delvaux with the strange dreamy women and skeletons.
Both of them really appealed to me; it would remain sources of inspiration for me.

In the early nineties, I started painting. I taught myself that, so I am self-taught. Time and again trying to improve things.

I painted in the single-layer style, which is quite difficult; everything must be right at once.

First I made a drawing and then painted over it. I always had only one painting in progress. Was this ready then, I started on the next one.

After a period of three years in which I renovated my house, all ambition and inspiration was gone.
Through a colleague painter I came to Sil van Mil, where I had lessons for eight months. Since then I have been painting in a layered technique, and usually on five paintings at a time.

What others see in my paintings is sometimes not what I meant by it, but I have no objection to that; everyone should see what he or she thinks."

 

Klik op een plaatje voor een vergroting.