Contact


Ons adres

Galerie YEWEL is gevestigd aan het Havenpark in Zierikzee,

Havenpark 29
4301 JG Zierikzee
Nederland 

Sitemap

Openingstijden

Welkom op afspraak en vaak op vrijdag en zaterdag 13:00 - 17:00 uur

 

Openbaar vervoer

Zierikzee is bereikbaar met diverse busverbindingen. De bereikbaarheid per openbaar vervoer staat op de website van OV-Reisinformatie www.9292.nl

 

Parkeren

Op Havenpoort (een parkeerterrein bekend in navigatiesystemen) zijn altijd vrije plaatsen, dan is het nog 7 minuten lopen naar ons. In de Julianastraat kun je ook gratis parkeren, 5 minuten lopen. Het is er krap. 

Voor onze deur mag je altijd in- en uitladen. Dagelijks tot 12 uur (behalve op donderdag) kun je naar ons doorrijden, daarna is het afgesloten met een paal. Bel me dan en ik kom de paal omlaag doen met mijn sleutel.

In de binnenstad van Zierikzee is parkeren toegestaan op plaatsen met een parkeerautomaat die voor parkeren bestemd zijn, tegen betaling van parkeerbelasting. Het tarief bedraagt € 1,00 per uur. Betaald parkeren geldt op maandag tot en met zaterdag 10:00 - 17:30 uur. Buiten die tijden en op donderdag-koopavond is parkeren in de binnenstad gratis.
Op andere plaatsen in de binnenstad (de zogenaamde vergunninghouders-plaatsen), is parkeren (op maandag tot en met zaterdag van 10.00 - 19.00 uur) enkel toegestaan voor vergunninghouders. Buiten die tijden is parkeren hier wel toegestaan..
Let op! Het parkeerbeleid kan op ieder moment wijzigen.

 

Telefoon

Yolande voor sieraden +31(6) 40 10 37 30
Luuk voor meer kunst +31(6) 53 23 03 84

 

E-mail

Yolande yewel@yewel.nl 
Luuk  luuk@yewel.nl 

 

Bedrijfsgegevens

Galerie YEWEL is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Middelburg onder nummer 53318811

Bankrekening bij de Rabobank, IBAN rekeningnummer: NL83RABO0161964796 ten name van YEWEL. Het BIC-nummer van de bank is RABONL2UD

 

Zierikzee en het eiland

Nu 
Zierikzee ligt op het meest noordelijke eiland van de provincie Zeeland: Schouwen-Duiveland en heeft daarmee een unieke locatie. Relatief dichtbij de randstad (bijvoorbeeld Rotterdam), België (bijvoorbeeld Antwerpen) of West-Brabant (bijvoorbeeld Bergen op Zoom-Breda) meer over Zierikzee

Ontstaan 
Het verhaal gaat dat Zierikzee is ontstaan in het jaar 849.
Ziringus of Zierik, een uit Hongarije verdreven ontdekkingsreiziger, zou de stichter van Zierikzee zijn geweest. Dat dit verhaal een kern van waarheid bevat zou je kunnen afleiden uit het feit dat de plaatsnaam Zierikzee een samenvoeging is van Zierik en Ee.
Zierik is, zo wordt aangenomen, een lokale machthebber geweest, naar wie de kreek (de Ee) en later de nederzetting is genoemd, dus Zieriks Ee.

Jaartallen
Zierikzee kreeg stadsrechten in het jaar 1219. 
Het Havenkanaal en de Nieuwe Haven werden gegraven in 1597-1599. 
In 1871-1872 werd het deel gedempt dat nu Havenplein heet,
in 1891 het resterende deel, waardoor het Havenpark kon worden aangelegd.

 

Kontakt


Unsere adresse

Die Galerie YEWEL befindet sich im Havenpark in Zierikzee.

 

Galerie YEWEL

Havenpark 29

4301 JG Zierikzee

Die Niederlande

 

Öffnungszeiten

IMMER WILLKOMMEN, anzurufen.

Freitags und samstags von 13 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.

 

Öffentlicher Verkehr

Zierikzee ist über verschiedene Busverbindungen erreichbar. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist auf der Website von OV-Reisinformatie www.9292.nl zu finden

Parken

In Havenpoort (ein in Navigationssystemen bekannter Parkplatz) gibt es immer freie Plätze, dann sind es 7 Minuten zu Fuß zu uns. Sie können auch kostenlos in der 5 Gehminuten entfernten Julianastraat parken. Dort ist es eng.

Sie können immer an unserer Tür be- und entladen. Täglich bis 12 Uhr (außer donnerstags) können Sie zu uns fahren, dann wird es mit einer Stange geschlossen. Dann rufen Sie mich an und ich komme mit meinem Schlüssel von der Stange.

In der Innenstadt von Zierikzee ist das Parken an Orten mit Parkschein gegen Parken der Parkgebühr gestattet. Der Preis beträgt 1,- pro Stunde. Kostenpflichtige Parkplätze stehen von Montag bis Samstag von 10:00 bis 17:30 Uhr zur Verfügung. Außerhalb dieser Zeiten und am Donnerstagabend-einkaufsabend ist das Einkaufen in der Innenstadt kostenlos. An anderen Stellen in der Innenstadt (den sogenannten Genehmigungsinhaberstellen) ist das Parken nur für Genehmigungsinhaber erlaubt (montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr). Außerhalb dieser Zeiten ist das Parken hier erlaubt.

Achtung! Die Parkrichtlinien können sich jederzeit ändern.

Telefon

Yolande für Schmuck +316 40 10 37 30
Luuk für mehr Kunst +316 53 23 03 84

E-mail

Yolande yewel@yewel.nl 
Luuk  luuk@yewel.nl Firmendaten

Die Galerie YEWEL ist im Handelsregister der Handelskammer Middelburg unter der Nummer 53318811 eingetragen

Bankverbindung bei Rabobank, IBAN Kontonummer: NL83RABO0161964796 im Namen von YEWEL.

Die BIC-Nummer der Bank lautet RABONL2UD

Jetzt

Zierikzee liegt auf der nördlichsten Insel der Provinz Zeeland: Schouwen-Duiveland und hat eine einzigartige Lage. Relativ nahe an der Randstad (zum Beispiel Rotterdam), Belgien (zum Beispiel Antwerpen) oder Westbrabant (zum Beispiel Bergen op Zoom-Breda).

Herkunft

Die Geschichte geht davon aus, dass Zierikzee im Jahr 849 entstand.
Ziringus von Zierik, ein ausgewiesener Entdecker aus Ungarn, wäre der Gründer von Zierikzee gewesen. Dass diese Geschichte einen Kern der Wahrheit enthält, lässt sich aus der Tatsache ableiten, dass der Ortsname Zierikzee eine Kombination aus Zierik und Ee ist. Zierik ist vermutlich ein örtlicher Herrscher, nach dem der Bach (der Ee) und später die Siedlung benannt wurde, so Zieriks Ee. 
Zierikzee erhielt im Jahr 1219 die Stadtrechte.

 

Contact


Our address

Galerie YEWEL is located at the Havenpark in Zierikzee.

Galerie YEWEL
Havenpark 29
4301 JG Zierikzee
the Netherlands

Opening hours

ALWAYS WELCOME to use the doorbell.
Open on Friday and Saturday from 1 to 5 pm (and more often).

Public transport
Zierikzee is accessible by various bus connections. The accessibility by public transport can be found on the website of OV-Reisinformatie www.9292.nl

Parking

At Havenpoort (a parking lot known in navigation systems) there are always free places, then it is a 7-minute walk to us. You can also park for free in Julianastraat, a 5-minute walk away. It is tight there.

You can load and unload for our door always. Daily until 12 o'clock (except on Thursday) you can drive to us, then it is closed with a pole. Then call me and I'll come to the pole with my key.

In the center of Zierikzee parking is permitted in places with a parking meter that are intended for parking, against payment of a parking tax. The rate is € 1.00 per hour. Paid parking is applicable from Monday to Saturday 10:00 - 17:30. Outside of those times and on Thursday-evening shopping, parking in the city center is free. In other places in the city center (the so-called permit holders places), parking is only allowed for permit holders (on Mondays to Saturdays from 10 am to 7 pm). Parking is allowed here outside of these times.

Pay attention! The parking policy can change at any time.

 

Phone

Yolande, jewelry +316 40 10 37 30
Luuk, more art  +316 53 23 03 84

 

E-mail

Yolande yewel@yewel.nl 
Luuk  luuk@yewel.nl 

 

Company details

Galerie YEWEL is registered in the trade register at the Chamber of Commerce in Middelburg under number 53318811

Bank account at Rabobank, IBAN account number: NL83RABO0161964796 in the name of YEWEL. The BIC number of the bank is RABONL2UD

Now
Zierikzee and the island Now Zierikzee is located on the most northern island of the Province Zeeland: Schouwen-Duiveland and thus has a unique location. Relatively close to the Randstad (for example Rotterdam), Belgium (eg Antwerp) or West Brabant (for example Bergen op Zoom-Breda).

Origin
The story goes that Zierikzee originated in the year 849.
Ziringus of Zierik, an expelled explorer from Hungary, would have been the founder of Zierikzee. That this story contains a kernel of truth could be deduced from the fact that the place name Zierikzee is a combination of Zierik and Ee. Zierik is, it is assumed, a local ruler, after whom the creek (the Ee) and later the settlement has been named, so Zieriks Ee.
Zierikzee received city rights in the year 1219.