Contact

For English see below.

Adres

Havenpark 29
4301 JG Zierikzee
Nederland

 

Telefoon

Yolande +31(6) 40 10 37 30

Sitemap

Openingstijden

Flexibele openingstijden. Vind je een gesloten deur, bel of app me even

06-40103730.

Openbaar vervoer

Zierikzee is bereikbaar met de bus, zie 9292.nl 

 

Parkeren

Op Parkeerplaats P1 Havenpoort  (dat is ook de straatnaam) zijn altijd vrije plaatsen. Van daar is het 10 minuten lopen naar ons. 

Voor onze deur mag je altijd in- en uitladen. Dagelijks tot 12 uur (behalve op donderdag) kun je bij ons vrij inrijden, daarna is het afgesloten met een paal; bel me dan en ik kom de paal omlaag doen met mijn pasje.

In de binnenstad van Zierikzee is parkeren toegestaan op plaatsen met een parkeerautomaat die voor parkeren bestemd zijn, tegen betaling van parkeerbelasting. Het tarief is 1 euro per uur. 
Op andere plaatsen in de binnenstad (de zogenaamde vergunninghouders-plaatsen), is parkeren enkel toegestaan voor vergunninghouders. 

Met een geldige gehandicapten-parkeerkaart kunt u op officiële gehandicapten-parkeerplaatsen in onze gemeente gratis en onbeperkt parkeren.

Zie ook https://www.zierikzee-monumentenstad.nl/parkeren 

Let op! Het parkeerbeleid kan op ieder moment wijzigen.

 

Bedrijfsgegevens

Galerie YEWEL is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Middelburg onder nummer 53318811

Bankrekening bij de Rabobank, IBAN rekeningnummer: NL83RABO0161964796 ten name van YEWEL. Het BIC-nummer van de bank is RABONL2UD

 

Zierikzee en het eiland

Nu 
Zierikzee ligt op het meest noordelijke eiland van de provincie Zeeland: Schouwen-Duiveland en heeft daarmee een unieke locatie. Relatief dichtbij de randstad (Rotterdam), België (Antwerpen) of West-Brabant (Bergen op Zoom-Breda) meer over Zierikzee

Ontstaan 
Het verhaal gaat dat Zierikzee is ontstaan in het jaar 849. Ziringus of Zierik, een uit Hongarije verdreven ontdekkingsreiziger, zou de stichter van Zierikzee zijn geweest. Dat dit verhaal een kern van waarheid bevat zou je kunnen afleiden uit het feit dat de plaatsnaam Zierikzee een samenvoeging is van Zierik en Ee.
Zierik is, zo wordt aangenomen, een lokale machthebber geweest, naar wie de kreek (de Ee) en later de nederzetting is genoemd, dus Zieriks Ee.

Jaartallen
Zierikzee kreeg stadsrechten in het jaar 1219. 
Het Havenkanaal en de Nieuwe Haven werden gegraven in 1597-1599. 
In 1871-1872 werd het deel gedempt dat nu Havenplein heet,
in 1891 het resterende deel, waardoor het Havenpark kon worden aangelegd.


English

Contact

 

Address

Havenpark 29
4301 JG Zierikzee
the Netherlands

 

Phone

Yolande +316 40 10 37 30

 

E-mail

yewel(a)yewel.nl 

Opening hours

Flexible opening hours. If you find a closed door, call or Whatsapp me

+316 40 10 37 30


Public transport
Zierikzee can be reached by bus, see 9292.nl/en

Parking

There are always free places on Parkeerplaats P1 Havenpoort (that is also the street name). From there it is a 10 minute walk to us.

You can free load and unload before our door always. Daily until 12 o'clock (except on Thursday) you can drive to us, then it is closed with a pole. Then call me and I'll come to the pole with my key.

In the center of Zierikzee parking is permitted in places with a parking meter that are intended for parking, against payment of a parking tax. The rate is €1.00 per hour.

In other places in the city center (the so-called permit holders places), parking is only allowed for permit holders.

With a valid disabled parking card you can park for free and unlimited in official disabled parking spaces in our municipality.

Pay attention! The parking policy can change at any time.

Company details

Galerie YEWEL is registered in the trade register at the Chamber of Commerce in Middelburg under number 53318811

Bank account at Rabobank, IBAN account number: NL83RABO0161964796 in the name of YEWEL. The BIC number of the bank is RABONL2UD

Now
Zierikzee and the island Now Zierikzee is located on the most northern island of the Province Zeeland: Schouwen-Duiveland and thus has a unique location. Relatively close to the Randstad (Rotterdam), Belgium (Antwerp) or West Brabant (Bergen op Zoom-Breda).

Origin
The story goes that Zierikzee originated in the year 849. 
Ziringus of Zierik, an expelled explorer from Hungary, would have been the founder of Zierikzee. That this story contains a kernel of truth could be deduced from the fact that the place name Zierikzee is a combination of Zierik and Ee. Zierik is, it is assumed, a local ruler, after whom the creek (the Ee) and later the settlement has been named, so Zieriks Ee.
Zierikzee received city rights in the year 1219.