Privacyverklaring


We hebben graag een goede relatie met ieder waarmee we omgaan. Daarom willen wij de privacy waarborgen. We gaan vertrouwelijk om met alle gegevens in onze bestanden.

 

Cookies
Wij gebruiken cookies om te zorgen dat deze website beter werkt en om anoniem statistieken te verzamelen. Onze cookies kunnen (bestanden op) je computer niet beschadigen. We registreren geen persoonlijke gegevens, of zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden.

 

Mails
Als je per e-mail reageert, wordt de informatie door ons alleen gebruikt voor de communicatie.

 

Nieuwsbrief
In onze nieuwsbrief staat vooral informatie over onze kunst en exposities. Wil je geen nieuwsbrief van YEWEL meer wil ontvangen? Afmelden kan onderaan elke nieuwsbrief. 

 

Gegevens
De adresgegevens worden bewaard op een beveiligde Laposta-server en in Apple iCloud die is ontworpen met beveiligingstechnologieën die als industrienorm gelden en die een strikt beleid gebruikt om deze informatie te beschermen. Wij, Apple of Laposta verkopen in geen geval adresgegevens. Laposta heeft de  ISO-27001 certificering behaald, een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De implementatie van deze norm biedt garanties met betrekking tot de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de aan ons toevertrouwde gegevens.

 

Klacht
Niet mee eens? Tips? Mail luuk@yewel.nl of bel (06) 53 23 03 84 en we vinden een oplossing. Als je dan nog vindt dat we je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

 

Privacy declaration


We like to have a good relationship with everyone we deal with. That is why we want to guarantee privacy. We treat all data in our files confidentially.

 

Cookies
We use cookies to ensure that this website works better and to collect anonymous statistics. Our cookies cannot damage (files on) your computer. We do not register any personal data or items that can be traced back to you as a person.

 

Mails
If you respond by e-mail, we will only use the information for communication.

 

Newsletter
Our newsletter mainly contains information about our art and exhibitions. Don't want to receive a newsletter from YEWEL anymore? You can unsubscribe at the bottom of every newsletter.

 

Data
The address data is stored on a secure Laposta server and in Apple iCloud that is designed with industry-standard security technologies and uses a strict policy to protect this information. We, Apple or Laposta do not sell address information under any circumstances. Laposta has achieved ISO-27001 certification, a globally recognized standard in the field of information security. The implementation of this standard offers guarantees regarding the confidentiality, availability and integrity of the data entrusted to us.

 

Complaint
Do not agree with? Tips? Please mail luuk@yewel.nl or call (+316) 53 23 03 84 and we will find a solution. If you still find that we are not helping you in the right way, then you have the right to submit a complaint to the regulator: the Dutch Data Protection Authority. This is the Dutch watchdog of privacy legislation.