Anke Wijnia

 

Modellen op het Wad. Models on the Wadden Sea.

model in het WATER AM

model in het WATER LM II

model in het WATER LM IV

model in het WATER LM V

model op het WAD W VII

model op het WAD AS I

Het schilderen van een goed portret heeft voor Anke alles te maken met gevoel. “Een portret kan technisch perfect zijn, maar als het geen expressie toont, is het leeg. Het vangen van iemands persoonlijkheid, daar gaat het haar om: “Ik wil laten zien hoe iemand is, hem ráken. Daarbij laat ik ook mijn eigen emotie spreken, ik schilder wat ik zie maar ook wat ik voel bij de persoon en doe dat heel intuïtief: ik denk niet maar dóe. Ik werk vrij en los, durf te experimenteren en te falen, en schilder graag buiten de lijntjes.

Als vijfjarige tekende Anke motieven en dessins, geïnspireerd door de stapels stoffen die ze zag in de stoffenzaak van haar ouders. Graag zat ze er hoog op de trap. ‘Kind, wat zit je toch te dromen!’, zeiden mijn ouders dan, zegt Anke. Maar dat deed ik niet, ik observeerde: de mensen, hun gedrag, de interactie. Dat fascineerde me toen al. Als tiener ging ik schetsen, portretten, ik droeg altijd een schetsboekje bij me. Het eerste portret? Dat was van mijn vader, de man van wie ik mijn creativiteit erfde.

For Anke, painting a good portrait is all about feeling. “A portrait can be technically perfect, but if it shows no expression, it is empty. Capturing someone's personality, that's what she's all about: “I want to show how someone is, touch him. I also let my own emotion speak, I paint what I see but also what I feel with the person and do it very intuitively: I do not think but do. I work free and loose, dare to experiment and fail, and I like to paint outside the lines.

As a five-year-old Anke drew motifs and designs, inspired by the piles of fabrics she saw in her parents' fabric store. She liked to sit high on the stairs. "Child, what are you dreaming about!" My parents would say, Anke says. But I did not, I observed: the people, their behavior, the interaction. That already fascinated me. As a teenager I started sketching, portraits, I always carried a sketchbook with me. The first portrait? That belonged to my father, the man from whom I inherited my creativity.