Anke Wijnia

 

Modellen in het water.

Met haar schilderijen “Model op het WAD en in het WATER” wil Anke u meenemen in haar emotie op het doek. Deze innerlijke emotie vertaalt zij in het model in haar natuurlijke (Friese) omgeving.

Alsof het model verbonden is met de aarde, zo uit het slik getrokken is ... als of zij zichzelf in een serene rust totaal overgeeft aan het water, haar natuurlijke omgeving.

Met haar emotie weet zij het model te verbinden met een landschappelijke ervaring, hiervoor gebruikt zij haar eigen pure lichamelijke ervaring.

Tijdens het schilderproces is Anke dicht bij zichzelf en ervaart zij puur het moment. Het hectische leven van alle dag, de beslommeringen, het moeten en het zorgen voor laat zij los in haar eigen wereld van het creëren op het doek.

“Dichter bij mezelf dan dat kan ik niet zijn”.

Deze vertaling vindt zij in het wad, het aardse, het fysieke, het gevoelsmatige, de verbinding met de natuur. Alsof zij een weerspiegeling van zichzelf op het doek heeft weten te vertalen. 

Anke neemt u graag mee in haar wereld op het wad en in het water.

 

Models in the water.

With her paintings “Model on the WAD and in the WATER” Anke wants to take you along in her emotion on the canvas. She translates this inner emotion into her natural (Frisian) environment.

As if the model is connected to the earth, pulled out of the mud ... as if she surrenders herself completely to the water, her natural environment, in a serene calm.

With her emotion she knows how to connect the model with a landscape experience, for this she uses her own pure physical experience.

During the painting process Anke is close to herself and she only experiences the moment. The hectic life of everyday life, the worries, the necessities and the caring for she let go in her own world of creating on canvas.

"I can't be closer to myself than that."

She finds this translation in the mudflats, the earthly, the physical, the emotional, the connection with nature. As if she has been able to translate a reflection of herself on the canvas.

Anke likes to take you into her world on the mudflats and in the water.

model op het WAD Willemina V, 2017

acryl & olieverf op linnen doek

160 x 100 cm

model op het WAD Anna -Seaske I, 2016

acryl & olieverf op linnen doek

100 x 140 cm

model op het WAD VI

acryl & olieverf op linnen doek

80 x 120 cm

model op het WAD W VII

acryl & olieverf op linnen doek

80 x 120 cm

model op het WAD Willemina VI, 2017

acryl & houtskool op linnen doek

100 x 140 cm

model in het WATER Lise Marin II, 2016

acryl & olieverf op linnen doek

150 x 100 cm

model in het WATER Lise Marin IV, 2016

acryl & olieverf op linnen doek

50 x 150 cm

model in het WATER Lise Marin V, 2017

acrylverf & houtskool op linnen doek

50 x 200 cm

WAD I, 2017

acryl & olieverf op linnen doek

50 x 150 cm

model in het WATER Akke Marije, 2016

acryl & olieverf op linnen doek

120 x 100 cm

model op het WAD Anna -Seaske II, 2016

acryl & houtskool op linnen doek

100 x 150 cm

model op het WAD Anna -Seaske V, 2017

acryl & olieverf op linnen doek

100 x 140 cm

model op het WAD Willemina II, 2016

acryl & houtskool op linnen doek

80 x 160 cm

“Het vastleggen van een persoonlijkheid, dat is zó mooi om te doen”

Het schilderen van een goed portret heeft voor Anke alles te maken met gevoel. “Een portret kan technisch perfect zijn, maar als het geen expressie toont, is het leeg.” Het vangen van iemands persoonlijkheid, daar gaat het haar om: “Ik wil laten zien hoe iemand is, hem ráken. Daarbij laat ik ook mijn eigen emotie spreken, ik schilder wat ik zie maar ook wat ik voel bij de persoon en doe dat heel intuïtief: ik denk niet maar dóe. Ik werk vrij en los, durf te experimenteren en te falen, en schilder graag buiten de lijntjes.”

“Mensen, mode en musea, de bloemen in een veld, de kleuren van een gevel… Inspiratie vind ik overal”

Als vijfjarige tekende Anke motieven en dessins, geïnspireerd door de stapels stoffen die ze zag in de stoffenzaak van haar ouders. Graag zat ze er hoog op de trap. ‘Kind, wat zit je toch te dromen!’, zeiden mijn ouders dan. Maar dat deed ik niet, ik observeerde: de mensen, hun gedrag, de interactie. Dat fascineerde me toen al. Als tiener ging ik schetsen, portretten, ik droeg altijd een schetsboekje bij me. Het eerste portret? Dat was van mijn vader, de man van wie ik mijn creativiteit erfde.”

“Dat je begint met een wit doek en niet weet waar het naartoe gaat, die vrijheid, dat is zo heerlijk!”

Anke Wijnia (1971) werkte 24 jaar als interieurstylist (voor onder andere Pilat & Pilat) toen zij zich in 2015 fulltime ging richten op haar talent: kunst schilderen. Model- en portretschilderkunst hebben haar grootste liefde. Kenmerkend voor Ankes werk zijn de snelle schildertoets, het warme kleurenpalet en de gelaagde opbouw, waarbij portret of model ontstaan vanuit de ondergrond. Anke werkt met acryl, olieverf en houtskool en maakt zowel vrij werk als in opdracht.

“Het is heel intiem om een portret te laten maken. Dat mensen je dat vertrouwen geven is heel bijzonder”

Wilt u een portret laten maken door Anke? Het liefst schildert zij naar model, maar als dit niet mogelijk is, volgt na een kennismakingsgesprek een tweede, uitgebreide ontmoeting waarbij door een professionele fotograaf foto’s worden gemaakt. Aan de hand van deze foto’s én uw verhaal gaat Anke aan de slag. Een portret laten maken aan de hand van bestaande foto’s kan ook, bijvoorbeeld van een overleden dierbare.     

“Het ene portret is moeilijker dan het andere, maar ik ervaar het schilderen nooit als een worsteling, maar altijd als een uitdaging”

"Capturing a personality, that is so nice to do"
For Anke, painting a good portrait is all about feeling. "A portrait can be technically perfect, but if it shows no expression, it is empty." Catching someone's personality, that's what it's about: “I want to show how someone is, touch him. In addition, I also let my own emotion speak, I paint what I see but also what I feel with the person and do that very intuitively: I don't just think. I work free and loose, dare to experiment and fail, and I like to paint outside the lines. ”

“People, fashion and museums, the flowers in a field, the colors of a facade… I find inspiration everywhere”

As a five-year-old, Anke drew motifs and designs, inspired by the piles of fabrics she saw in her parents' fabric store. She liked to sit high on the stairs. "Child, what are you dreaming about!" Said my parents. But I did not, I observed: the people, their behavior, the interaction. That fascinated me back then. As a teenager I started sketching, portraits, I always carried a sketchbook with me. The first portrait? That belonged to my father, the man from whom I inherited my creativity. ”

“That you start with a white screen and don't know where it is going, that freedom, that is so wonderful!”

Anke Wijnia (1971) worked for 24 years as an interior stylist (for Pilat & Pilat, among others) when she went full-time in 2015 focus on her talent: painting art. Model and portrait painting have her greatest love. Characteristic for Anke's work are the quick painting touch, the warm color palette and the layered construction, whereby portrait or model originate from the background. Anke works with acrylic, oil paint and charcoal and makes both free work and commissioned work.

“It is very intimate to have a portrait made. That people give you that confidence is very special”

Would you like a portrait
made by Anke? She prefers to paint after a model, but if this is not possible, a second, extensive meeting follows after an introductory meeting, during which photos are taken by a professional photographer. Anke will work on the basis of these photos and your story. You can also have a portrait made based on existing photos, for example of a deceased loved one.
“One portrait is more difficult than the other, but I never experience painting as a struggle, but always as a challenge”