Frans Hage

Klassieke auto's op de boerderij.   Classic cars at the farm.

 

Chevrolet met cafe De Nieuwklap bij Aduard

Acryl op linnen in houten lijst

 

Chevrolet with cafe De Nieuwklap at Aduard

Acrylic on linen in wooden frame

80 x 80 cm

 

Astrid met Fiat 128 3P Berlinetta aan de Stationsweg in Visvliet

Acryl op linnen in houten lijst

 

Astrid with Fiat 128 3P Berlinetta on the Stationsweg in Visvliet

Acrylic on linen in wooden frame

80 x 80 cm

 

Chevrolet en het oude Raadhuis van Zuidhorn

Acryl op linnen in houten lijst

 

Chevrolet and the old town hall of Zuidhorn

Acrylic on linen in wooden frame

80 x 80 cm

 

Bugatti met molen de Kieviet in Grijpskerk

Acryl op linnen in houten lijst

 

Bugatti with mill De Kieviet in Grijpskerk

Acrylic on linen in wooden frame

80 x 80 cm

 

Citroen DS 'De Godin van Zweeloo' met oude smederij in Zweeloo

Acryl op linnen in houten lijst

 

Citroen DS 'The Goddess of Zweeloo' with old forge in Zweeloo

Acrylic on linen in wooden frame

80 x 80 cm

 

Dodge van boer Datema

Acryl op linnen in houten lijst

 

Farmer Datema's Dodge

Acrylic on linen in wooden frame

70 x 70 cm

 

Glas type 1204 voor de Zwakkenburger molen

Acryl op linnen in houten lijst

 

Glass type 1204 at the Zwakkenburger mill

Acrylic on linen in wooden frame

80 x 80 cm

 

Hotchkiss Grand Sport
Acryl op linnen in houten lijst
Acrylic on linen in wooden frame
80 x 80 cm
 

Porsche diesel standaard voor voormalige smederij in Visvliet

Acryl op linnen in houten lijst

 

Porsche diesel standard for former forge in Visvliet

Acrylic on linen in wooden frame

80 x 80 cm

 

SAAB 99 op een oprijlaantje aan De Gast in Zuidhorn

Acryl op linnen in houten lijst

 

SAAB 99 on a driveway at De Gast in Zuidhorn

Acrylic on linen in wooden frame

80 x 80 cm

 

Citroën Traction-Avant voor een schuur in Aldtsjerk Friesland

Acryl op linnen in houten lijst

 

Citroën Traction-Avant in front of a barn in Aldtsjerk Friesland

Acrylic on linen in wooden frame

80 x 80 cm

 

Schilderijen van Frans Hage. Legendarische automodellen zijn afgebeeld, staande voor karakteristieke Groningse gebouwen zoals boerderijen.

Frans maakt meest realistische tekeningen en schilderijen, maar ook ruimtelijk werk. Hij woont in Zuidhorn maar is geboren (1948) en getogen in Zierikzee. Frans volgde van 1966 tot 1971 zijn opleiding aan de Academie Minerva in Groningen, waar hij cum laude afstudeerde. 

Vraag aan Frans: Vanwaar de belangstelling voor het automobiel?

“Als kind zat ik vaak in onze schuur en tuin om mijn fantasie uit te leven. Ik mocht het gereedschap van mijn vader gebruiken. En ik timmerde en soldeerde er flink op los, creëerde raceauto’s en motoren, vaak van aardappelkisten, gekregen van de buurman die boer was. Van knopen en klosjes uit het naaikistje van mijn moeder werden de knoppen en klokjes gemaakt. Ik heb er ook wel eens een wekker voor gesloopt. En in mijn fantasie racete ik dan op denkbeeldige circuits.

Mijn interesse voor alles dat kon rijden is versterkt doordat na de watersnoodramp van 1953 autowrakken op een terreintje vlakbij ons huis werden opgeslagen. Het was een speelparadijs voor mij en de buurjongens. Je kon zogenaamd rijden in een echte oude Chevrolet of T -Ford. Het had ook iets mysterieus zoals die auto’s er uit zagen, na vernield te zijn door het water. Dat kon best eens iets van de duivel zijn. In de zwaar christelijke kringen van toen werd de ramp gezien als een straf van God. Men sprak niet over de ramp.

Schouwen-Duiveland was nog een eiland en in die tijd gingen de automobielen lang mee. De Zeeuwen waren zuinig. Amerikaanse auto's en waren bij ons het eiland populair, maar dat veranderde na 1953 drastisch. Deze autowrakken hebben er in mijn voorstelling lang gelegen. De grond was doordrenkt van zeewater en olie en dat gaf een aparte geur die ik heel soms nog ruik op een oude autokerkhof.

In mijn lagere school tijd bouwde ik graag van die plastic automodellen uit een bouwdoos zoals Jaguars en MG’s. Ik heb ze nog steeds. Tijdloze wonderschone ontwerpen vind ik ze. Voor enerzijds het creëren van kunst en anderzijds het weergeven van het verval en de mystiek van het oude automobiel, was hier de basis gelegd.

In het jaar 2000 ben ik begonnen met het tekenen van automobielen, eerst met balpen en potlood en later met pastelkrijt en acrylverf. In eerste opzet gaat het me alleen om de compositie van het object op een eigen wijze uit te beelden, maar wel duidelijk herkenbaar. Later ga ik meer vertellend werken en de auto in een omgeving plaatsen. 

Het contrast tussen majestueuze en luxe voitures uit de vorige eeuw en de ontwikkeling tot de gewone betaalbare gezinsauto van nu fascineert me. En natuurlijk de kleuren die per tijd enorm verschillen. In de jaren ’70 hadden de auto's vrolijke kleuren: groen, blauw, oranje, rood en geel, nu is het veel zwart en zilver. Wat de vormgeving betreft, die is door de tijd heen zeer aan mode en trends onderhevig. Maar ook de techniek kent zijn verandering en behoeftes. En dat in een tijdbestek van zo’n 100 jaar. De verschillende culturen zijn ook bepalend voor de vorm, een Italiaanse auto is vaak geraffineerder van stijl dan een Duitse wagen.”

Schilderijen van Frans Hage. Legendarische automodellen zijn afgebeeld, staande voor karakteristieke Groningse gebouwen zoals boerderijen.

 

Paintings by Frans Hage. Legendary car models are depicted, standing in front of characteristic Groningen buildings such as farms.

Frans makes most realistic drawings and paintings, but also spatial work. He lives in Zuidhorn but was born (1948) and raised in Zierikzee. Frans studied from 1966 to 1971 at the Minerva Academy in Groningen, where he graduated cum laude.


Question to Frans: Why the interest in the automobile?

“As a child I often sat in our shed and garden to live out my fantasy. I was allowed to use my father's tools. And I worked hard with wood and soldered, creating race cars and motorcycles, often from potato boxes, received from the neighbor who was a farmer. Screens and bells were made from buttons and bobbins from my mother's sewing box. I have sometimes demolished an alarm clock for it. And in my fantasy I raced on imaginary circuits.

My interest in everything that could drive was strengthened by the fact that after the flood disaster of 1953 car wrecks were stored on a site near our house. It was a play paradise for me and the neighbor boys. You could supposedly drive a real old Chevrolet or T-Ford. It also had something mysterious about what those cars looked like, after being destroyed by the water. That could well be something of the devil. In the heavily Christian circles of that time, the disaster was seen as a punishment from God. They didn't talk about the disaster.

Schouwen-Duiveland was still an island and in that time the cars lasted a long time. The Zeelanders were economical. American cars and the island were popular with us, but that changed dramatically after 1953. These car wrecks have been there for a long time in my show. The ground was soaked with seawater and oil and that gave off a distinct odor that I sometimes still smell in an old car graveyard.

In my primary school time I used to build those plastic car models from a kit such as Jaguars and MG's. I still have them. I think they are timelessly beautiful designs. The basis was laid here for the creation of art on the one hand and the display of the decay and mysticism of the old automobile on the other.

In the year 2000 I started drawing cars, first with ballpoint pen and pencil and later with pastel chalk and acrylic paint. In the first set-up I am only concerned with portraying the composition of the object in its own way, but clearly recognizable. Later I will work more narrative and place the car in an environment.

The contrast between majestic and luxurious voitures from the last century and the development into the normal affordable family car of today fascinates me. And of course the colors that vary enormously per time. In the 1970's the cars had bright colors: green, blue, orange, red and yellow, now it is a lot of black and silver. As far as design goes, it has been very subject to fashion and trends over time. But technology also has its change and needs. And that in a time frame of around 100 years. The different cultures also determine the shape, an Italian car is often more sophisticated in style than a German car. ”

Paintings by Frans Hage. Legendary car models are depicted, standing in front of characteristic Groningen buildings such as farms.