Over ons

Yolande Paling

Vele jaren heb ik als dierenarts gewerkt en nu als edelsmid. Het verband tussen deze beroepen is voor mij heel duidelijk. Onze liefde inspireerde me tot het edelsmeden. Toen we wilden gaan trouwen en onze ringen gingen uitzoeken, vond ik het wereldje van het edelsmeden zo leuk, dat ik de opleiding volgde en als edelsmid begon.

Het is allebei soms heel klein werken. Bijvoorbeeld, het opereren van een kat of het zetten van bloemblaadjes rond het bloemhartje. Dat is beide heel klein. Concentratie is vooral nodig bij solderen. Dan kan iedereen het beste even stil zijn. 

Yolande ontwerpt en maakt bijzondere sieraden in eigen atelier achterin de galerie. Er zijn strakke stoere ontwerpen. Er zijn realistische organische vormen ontleend aan de natuur. Yolande exposeert altijd in onze galerie.

Zie ook Yolande's sieraden.

 

Yolande Paling

For many years I worked as a veterinarian and now as a goldsmith. The relationship between these professions is very clear to me. Our love inspired me to make goldsmiths. When we wanted to get married and chose our rings, I liked the world of goldsmiths so much that I followed the training and started as a goldsmith.

Sometimes this is both very small work. For example, operating a cat or putting petals around the flower heart. That is both very small. Concentration is especially necessary for soldering. Then everyone can be quiet for the moment.

Yolande designs and makes special jewelery in her own studio in the back of the gallery. There are tight tough designs. There are realistic organic forms derived from nature. Yolande always exhibits in our gallery.

Also see Yolande's jewelry. 

 

Luuk van der Werf

Als kind zat ik al vaak te tekenen, later als bouwkundig tekenaar, ook visuele presentaties met gebouwen maar ook mensen, auto's, bomen en altijd ergens een fiets. Al snel bleef de tekenpen liggen en ging ik naar opdrachtgever, gemeente en bouwbedrijf om te zorgen dat er zou komen wat de klant wilde.

De verbouwing van dit huis heb ik zelf ontworpen en grotendeels zelf uitgevoerd. Ruim een jaar heb ik er full-time aan gewerkt. De galerie voelt ruim als een winkel en knus als een woonkamer annex atelier. De sfeer is een combinatie van monumentaal en modern.

Kunst zoeken, kunstenaars bezoeken en het eens worden over wat er allemaal moet gebeuren, daar houd ik van. Het gaat steeds meer in de richting van kunstenaars begeleiden naar ook zelf meer verkopen. Schrijven, in deze website, in de media, vind ik allemaal leuk. Klik hier voor onze inspiratie

 

Luuk van der Werf

As a child I was often drawn, later as an architectural draftsman, also visual presentations with buildings but also people, cars, trees and always a bicycle somewhere. Soon the drawing pen was left and I went to the client, the municipality and the construction company to make sure that there would be what the customer wanted.

I have designed the renovation of this house myself and have largely done it myself. It was more than a year of full-time work. The gallery feels spacious as a store and cozy as a living room annex studio.

The atmosphere is a combination of monumental and modern. Looking for art, visiting artists and agreeing on what needs to be done, that's what I like. It is increasingly going to guide artists towards more sales themselves. Writing, in this website, in the media, I all like.

Galerie, woning en atelier in één

Onze woning Havenpark 29 hebben we grotendeels zelf verbouwd, naar eigen ontwerp. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland is het een rijksmonument en in 1650 gebouwd.

Rond 1750 is het buurhuis Havenpark 31 gebouwd en is dit huis verbouwd tot dienstwoning, hierbij behorende. Daarbij is toen al eeuwenoud materiaal gebruikt, grote middeleeuwse stenen, de zogenaamde ‘Zeeuwse moppen’. Onze voordeur en gang zijn dus rond 1750 in het buurhuis gemaakt, bij de bouw daarvan. Deze dienstwoning was personeel zoals de koetsier en de dienstmeid van de dokter. In de voorkamer had hij misschien zijn spreekkamer of een winterkamer.

Het huis is niet te groot gekozen. Het zit warmpjes en met lange muren tussen de buurhuizen. Met een warmtepomp, koken met inductie en zuinige LED-verlichting is dit huis van het gas af, 'all-electric'. Dit alles wordt gevoed met groene stroom van zonnepanelen en windmolens op ons eiland Schouwen. Zo functioneert dit oude huis klimaat-neutraal. 

Met de verbouwing is een lichte, ruime woonkamer ontstaan met de oorspronkelijke plafonds en muren in het zicht. Er zijn met oud hout uit dit huis komend nieuwe delen gemaakt.

De 17 meter lange muur aan de linkerkant is in gebruik als galerie. Verder is het van voor naar achter: de eetkamer, de keuken, de zitkamer, de open trap en tenslotte het sieraden-atelier.

Gallery, house and studio in one

We have largely renovated our Havenpark 29 home ourselves, to our own design. According to the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed and the Schouwen-Duiveland Municipal Archives, it is a national monument and was built in 1650.

Around 1750 the neighboring house Havenpark 31 was built and this house was converted into a service home, belonging to this. In addition, centuries-old material was used, large mediëval stones. So, our front door and hallway were made in the neighboring house around 1750, when it was built. This house was staff like the coachman and the maidservant of the doctor. In the front room he might have his office or a winter room.

We did not choose a too big house. It is warm and with long walls between the neighboring houses. With a heat pump, cooking with induction and efficient LED lighting, this house is off the gas, 'all-electric'. All this is fed with green electricity from solar panels and windmills on our island of Schouwen. This is how this old house functions climate-neutral.

With the renovation a light, spacious living room has been created with the original ceilings and walls in sight. New parts have been made from this house with old wood.

The 17 meter long wall on the left is in use as a gallery. Furthermore, it is from front to back: the dining room, the kitchen, the sitting room, the open staircase and finally the jewelery workshop.
 

Klik op een afbeelding voor vergroting.

Click on an image for enlargement.